Les restriccions de la DGT que caldran tindre en compte els organitzadors de proves i marxes ciclistes en 2017

Per raons de seguretat viària, mobilitat i de fluïdesa de la circulació, en concordança amb les dates en què es preveuen desplaçaments massius de vehicles, així com per la perillositat intrínseca de la càrrega de certs vehicles, el Ministeri de l'Interior ha establert mesures especials de regulació de trànsit...

... d'acord amb el que preveu, respecte d'això, en els articles 5, apartats k), m) i n), 12 i 18 del text refós de la Llei sobre trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, així com en els articles 37 i 39 del Reglament general de circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, i a l'article 14 del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i del corresponent informe emés pel Consell Superior de Trànsit, seguretat viària i mobilitat sostenible, de conformitat amb el que disposa l'article 8.5 lletra d) del text refós de l'esmentada Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i seguretat viària.

En la seva virtut, i de conformitat amb els òrgans competents dels ministeris de l'Interior i de Foment, per les vies públiques interurbanes i travessies a què es refereixen els apartats i) i k) de l'article 5 de l'esmentat text refós, el director general de Trànsit , en la seua condició de President de l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit, resol el següent:

 

-Primer. Restriccions a la circulació.

S'establixen les restriccions de circulació que a continuació es relacionen, totes elles sense prejudici de les restriccions temporals que, si cal, es puguen imposar:

 

Restriccions a proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments a la carretera

 

-1.º En general a totes les carreteres les següents dates:

- Des del divendres 7 d'abril, a les quinze hores, fins al diumenge 9 d'abril, a les vint hores.

- Des del dimecres 12 d'abril, a les quinze hores, fins al dilluns 17 d'abril, a les vint hores.

- Des del divendres 28 d'abril, a les quinze hores, fins al dissabte 29 d'abril, a les quinze hores.

- El dilluns 1 de maig, des de les huit fins a les vint hores.

- Des del divendres 30 de juny, a les quinze hores, fins al dissabte 1 de juliol, a les quinze hores.

- Diumenge 2 de juliol, des de les huit fins a les vint hores.

- Des del divendres 28 de juliol, a les quinze hores, fins al dissabte 29 de juliol, a les quinze hores.

- Des de diumenge 30 de juliol, a les quinze hores, fins al dimarts 1 d'agost, a les vint hores.

- Des del divendres 11 d'agost, a les quinze hores, fins al dissabte 12 d'agost, a les quinze hores.

- Des de dilluns 14 d'agost, a les quinze hores, fins al dimarts 15 d'agost, a les vint hores.

- Des del dijous 31 d'agost, a les huit hores, fins al divendres 1 de setembre, a les vint hores.

- Diumenge 3 de setembre, des de les huit fins a les vint hores.

- Des del dimecres 11 d'octubre, a les quinze hores, fins al dijous 12 d'octubre, a les vint hores.

- Diumenge 15 d'octubre, des de les huit fins a les vint hores.

- Dimecres 1 de novembre, des de les huit fins a les vint hores.

- Des de dimarts 5 de desembre, a les quinze hores, fins al dimecres 6 de desembre, a les vint hores.

- Des de dijous 7 de desembre, a les quinze hores, fins al divendres 8 de desembre, a les vint hores.

- Diumenge 10 de desembre, des de les huit fins a les vint hores.

 

Queden exceptuades de les restriccions anteriors, les carreteres de les comunitats autònomes de Canàries i de les Illes Balears així com en les ciutats de Ceuta i Melilla.

 

-Segon. A més, en cadascuna de les províncies:

 

COMUNITAT VALENCIANA

 

Província d'Alacant

a) En les carreteres N-332 i N-340 (entre els punts quilomètrics 678,7 al 735,7):

- Tots els dies de l'any, de zero a vint hores.

b) En totes les carreteres de la província:

- El dimarts 2 de maig, de huit a vint hores.

- Des del dissabte 7 d'octubre, a les quinze hores, fins al dilluns 9 d'octubre, a les vint hores.

- Tots els dissabtes, diumenges, festius i vigílies de festius, des del diumenge 11 de juny fins al diumenge 10 de setembre, de zero a vint hores.

 

Província de Castelló

a) En totes les carreteres de la província:

- Des del divendres 17 de març, a les quinze hores, fins al diumenge 19 de març, a les vint hores.

- Des de dijous 13 de juliol, a les quinze hores, fins al diumenge 16 de juliol, a les vint hores.

- Des del divendres 25 d'agost, a les quinze hores, fins al diumenge 27 d'agost, a les vint hores.

- Des del divendres 6 d'octubre, a les quinze hores, fins al dilluns 9 d'octubre, a les vint hores.

- Tots els dissabtes, diumenges, festius i vigílies de festius, dels mesos de juliol i agost, de zero a vint hores.

b) En les carreteres A-23, A-7, N-232, N-340 i CV-10 (entre els punts quilomètrics 0 al 42):

- Tots els diumenges de l'any, de quinze a vint hores.

- Tots els dies dels mesos de juliol i agost, de zero a vint hores.

 

Província de València

a) En totes les carreteres de la província:

- El dimarts 2 de maig, de huit a vint hores.

- Dilluns 15 de maig, de quinze a vint hores.

- Des del dissabte 24 de juny, a les quinze hores, fins al diumenge 25 de juny, a les vint hores.

- Tots els dissabtes, diumenges i festius dels mesos de juliol i agost, de zero a vint hores.

- Des del divendres 6 d'octubre, a les quinze hores, fins al dilluns 9 d'octubre, a les vint hores.

- Des del divendres 10 de novembre, a les zero hores, fins al diumenge 12 de novembre, a les vint hores.

b) A la carretera N-332:

- Tots els dies de l'any, de zero a vint hores.

c) A la carretera CV-500:

- Tots els dissabtes i diumenges del mes de maig, de zero a vint hores.

- Tots els dies dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, de zero a vint hores.

d) En les carreteres CV-60, CV-605, CV-670 i CV-50 (entre els punts quilomètrics 0 al 22):

- Tots els dissabtes, diumenges i festius dels mesos de juliol i agost, de zero a vint hores.

SEGUIX-NOS EN LES XARXES


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo destacat: Mundial sub23 de ciclocròs 2017